تلفن :  66122141 - 021

فلیم فتومتر

فلیم فتومتر (0)

فلیم فتومتری ‌شاخه ای از اسپکتروسکوپی اتمی است که در آن نمونه‌های مورد بررسی در اسپکترومتر به شکل اتم هستند و دو شاخه دیگر از اسپکتروسکوپی اتمی، اسپکترومتری جذبی AAS یا (Atomic Absorption Spectro metry) و ICP-AES coupled plasma-atomic emission spectrometry (یک تکنیک جدید و گران که زیاد استفاده نمی شود) هستند. در تمام این موارد، اتم های مورد بررسی با استفاده از نور تحریک می شوند. تکنیک های جذب، میزان جذب نور ناشی از انتقال الکترون‌ها به سطح انرژی بالاتر را اندازه می گیرند و تکنیک های تابشی شدت نوری را که با برگشتن الکترون به سطوح انرژی پایین تر تشعشع می شود اندازه می‌گیرند.
فـلـیــم فـتــومـتــری بـرای تعییـن کمـی و کیفـی چندین نوع کاتیون، به ویژه فلزاتی که به آسانی تحریک شده و با دمای شعله نسبتا کم به سطوح انـرژی بـالاتـر مـی رونـد (مـانـنـد سدیم، پتاسیم، کلسیم، Rb، Cs، Cu و Ba) مناسب است.
در این تکنیک از یک شعله استفاده می شود که محلول را بخار و نیز فلز را تصفیه می کند و سپس باعث انتقال الکترون ظرفیت به یک سطح انرژی بـالاتـر مـی شـود. با برگشت الکترون به حالت اولـیـه (گـرانـد اسـتـیـت) نـوری با یک طول موج مـشـخـص بـرای هـر فـلـز تـولـیـد مـی شـود. فـلیم فتومترها از فیلترهای نوری برای مانیتور کردن و جـسـتـجـوی نـور بـا طـول مـوج خـاص اسـتـفاده مـی‌کـنـند. به این وسیله می توان با بررسی این طول موج ها و مقایسه آن ها با طول موج های مـربـوط بـه فـلـزات شـنـاخـتـه شـده، نـوع فـلـزات موجود در نمونه مورد بررسی را تعیین کرد.
 
مراحل اجرای تنظیمات و کالیبراسیون دستگاه قبل از شروع به کار:
۱- اتصال صحیح دستگاهه به سیستم برق
۲- اتصال صحیح دستگاه به سیستم گاز و تنظیم کردن میزان گاز برای روشن شدن شعله
۳- اتصال صحیح کمپرسور برای تهیه هوای فشرده، چون باید هوای فشرده خاصی را به هنگام استفاده از دستگاه برای آن تنظیم نمود.
۴- روشن کردن خود فلیم
۵- روشن کردن سیستم کمپرسور برای ورود هوای فشرده به دستگاه
۶- باز کردن سیستم گاز
۷- بعد از اینکه گاز به سیستم شمع رسید برای تشکیل شعله شاسی جرقه زن را فشار می دهیم تا شعله ایجاد شود و بعد از تثبیت شله آنرا تنظیم می کنیم.
شعله باید آبی روشن و به صورت کله قندی باشد.
۸- بعد از تثبیت شعله با تغییر دادن کلید سلکتوری سه وضعیتی لیتیم، سدیم و پتاسیم کلید را بر روی یکی از سه فاکتور مربوط قرار داده و استاندارد مورد نظر دستگاه را از راه نیدل(سوزن اتومایزر) به دستگاه می دهیم و رنگ شعله تغییر می کند. سپس دتکتوری که در پشت فیلتر نوری دستگاه قرار دارد میزان جریان عبوری را سنس می کند و آن را به مدار دستگاه داده و توسط پروسسور پردازش می شود و پس از تحلیلات مداری جواب نهایی روی نمایشگر(LCD) دستگاه نمایش داده می شود. حال اگر میزان استاندارد نمایش داده شده روی نمایش گر با میزان استانداردی که روی شیشه مواد استاندارد حک شده یکسان باشد یعنی دستگاه نقص فنی ندارد و کالیبره است. بعد از آن مجاز هستیم که نمونه بیمار را به دستگاه بدهیم و طبق دستور پزشک فاکتور مربوطه را بررسی و جواب نهایی را از دستگاه دریافت کنیم و به سیستم درمانی ارسال نماییم.

جهت سفارش و دریافت مشاوره میتوانید با شرکت "تجهیزات آزمایشگاهی آبان مهر" به شماره 65606491 تماس بگیرید.

خبرنامه

طراحی و توسعه : نونگار پردازش تمامی حقوق محفوظ است
© 2018 DESIGNED BY no negar . ALL RIGHTS RESERVED